Miljöpolicy

 

Syfte

Vårt företag tar ansvar för miljön och vi förbinder oss att implementera metoder och arbetssätt som främjar hållbarhet. Denna policy reglerar hanteringen av miljöaspekterna i vårt företag, med särskilt fokus på resursbevarande och minskade avfallsmängder.

Policyn gäller för hela företagets verksamhet och visar hur den kontinuerligt ska ses över och förbättras för att säkerställa att vi integrerar de miljömässiga och sociala aspekterna i vårt dagliga arbete.

Företaget kommer konsekvent och med engagemang att sträva efter en ökad miljömedvetenhet i samhället, uppmuntra engagemang samt utbilda medarbetare i miljöfrågor.

 

Riktlinjer

  • Följa alla lagar som reglerar miljöfrågor och ständigt arbeta för att förbättra våra egna riktlinjer.
  • Sträva efter att i samtliga verksamheter spara energi, vatten och resurser.  
  • Sträva efter större förståelse för vår verksamhets direkta och indirekta effekter på miljön.
  • Främja miljömedvetenhet genom hela företaget och alla dess verksamheter.
  • Förse våra medarbetare med utbildning/information om implementeringen av våra hållbara riktlinjer.
  • Hantera avfall med eftertanke och arbeta för att sprida tankesättet "minska, återvinn och återanvänd."
  • Minska vårt klimatavtryck genom att välja miljövänliga produkter och tjänster. 
  • Arbeta med hela leverantörskedjan för att uppnå ömsesidiga fördelar av att införliva miljömässigt hållbara mål i den dagliga affären.
  • Regelbundet se över våra rutiner för att säkerställa att de är i linje med vårt ansvar för miljön. 
  • Utsätta vårt arbetssätt och våra rutiner för oberoende granskning för att avgöra huruvida vi nått våra mål.